Skip to Main Content
Skip Navigation Links
 
 

Kev Muab Koj Cov Xwm Kho Mob Ceev Cia Yog Ib Qho Tseem Ceeb rau Peb

 

Yuav Pib Coj Kev Cai Tshiab no: Lub 4 hli ntuj, hnub tim 14, 2003

Qhov kev qhia paub no piavtxog tej ntaubntawv khomob ntawm  koj tus menyuam uas tejzaum yuav siv thiab muab qhia tawm paub thiab yuav ua cas koj thiaj li paubmuab tau tej ntaubntawv no. Thov koj muab nws saib kom zoo zoo.

Thaum peb hais piavtxog koj tus menyuam, peb maimtheem tias yog koj tibyam nkaus.

Yog tias koj muaj lusnug txog rau daim ntawv qhia paub no, thov hu tau rau tsev khomob tus neeg Children's Hospital Central California Privacy Officer rau tus xovtooj 559-353-5660.

Daim Ntawv No Qhia Txog Leej Twg Tes Hauj Lwm?

Tsab ntawv tshaj xov no qhia txog peb lub Tsev Kho Mob txoj kev ua hauj lwm thiab kev coj kev ua ntawm cov muaj npe nram no:

 • Tag nrho cov ua hauj lwm, cov Kws Kho Mob, cov tuaj pab dawb thiab lwm cov neeg uas raug tswj los ntawm Cov Menyuam Lub Tsev Kho Mob txoj cai.
 • Tag nrho cov Kws Kho Mob kho peb cov neeg mob.
  Tej neeg uas muaj cai sau tej ntawv txog koj tus menyuam hauv koj tus menyuam tej ntaub ntawv.
 • Tej qhov chaw kho mob me uas tsis nyob ntawm lub Tsev Kho Mob loj uas yog Cov Menyuam Lub Tsev Kho Mob Hauv Plawv California li.
 • Tej Tsev Kho Mob me uas raug tswj los ntawm Pawg Kho Ntau Hom Kev Mob Nyob Hauv Plawv California, Inc (Specialty Medical Group Central California, Inc.)

Peb Txoj Kev Cog Lus Txog Tej Ntaub Ntawv uas Tsev Kho Mob Khaws Cia

Thaum koj txais kev pab los ntawm Cov Menyuam Lub Tsev Kho Mob Hauv Plawv California, koj yuav tau qhia rau peb tej yam txog koj tus menyuam txoj kev mob kev nkeeg. Koj cia siab tau tias tej koj qhia rau peb, peb yuav muab khaws ceev cia tseg tsis lam pub luag paub.  Peb yuav tsim ib co ntawv xwm txheej txog tej kev kho thiab kev pab koj tus menyuam uas nws tau txais hauv lub Tsev Kho Mob no. Peb siv tej ntawv xwm txheej no kom yuav pab tau koj tus menyuam thiab kom ua raws li txoj cai.  Daim ntawv no yuav hais txog tag nrho tej ntawv xwm txheej uas peb yuav khaws cia hauv lub Tsev Kho Mob, txawm yog los ntawm cov ua hauj lwm hauv lub Tsev Kho Mob no los yog koj tus menyuam tus Kws Kho Mob. Tej zaum koj tus menyuam tus Kws Kho Mob yuav muaj nws ib co cai los sis ntawv qhia txog ntawm nws txoj kev siv thiab kev muab rau luag siv koj tus menyuam tej ntaub ntawv kho mob no.

Daim ntawv no yuav qhia koj txog txoj kev uas peb siv thiab pub luag saib koj tus menyuam tej ntaub ntawv. Peb kuj yuav tau piav rau koj txuas ntxiv txog ntawm koj tej txoj cai uas koj tuav thiab tej uas peb cog lus tseg txog txoj kev siv thiab pub luag saib tej ntaub ntawv no.

Cov Menyuam Lub Tsev Kho Mob Txoj Num

 • Peb yuav tau ceev cia tseg thiab khaws koj tus menyuam tej ntaub ntawv kho mob kom zoo tsis lam pub luag saib.
 • Peb yuav tsum muab daim ntawv tshaj tawm xov no uas qhia txog peb txoj kev ua hauj lwm rau cov uas nug kom tau ib daim.
 • Peb yuav tsum yoog raws li tej txoj cai uas piav nyob hauv no txij li cov cai ntawd pib tswj txoj cai mus lawm yav tom ntej.

Peb muaj txoj cai pauv tej yam nyob hauv daim ntawv tshaj tawm no los tau

Peb muaj txoj cai pauv tau peb tej cai thiab kev ua hauj lwm no thaum twg los tau, xws li tej yam nyob hauv daim ntawv Tshaj Tawm no. Peb thiaj muaj cai yoog raws li tej kev cai tshiab uas tswj kev khaws tej ntaub ntawv uas peb twb muaj lawm yav tas los, thiab rau tej ntaub ntawv uas peb yuav txais lawm yav tom ntej. Peb yuav muab luam ib daim ntawv txog ntawm lus tshaj tawm tshiab no dai rau tej phab ntsa kom thiaj yooj yim siab. Peb kuj yuav qhia hnub pib coj kev cai tshiab rau hauv thiab.

Txoj kev uas peb siv lossis cia luag saib koj tej ntaub ntawv kho mob li cas

Nyob rau hauv cov nqi nram qab no, peb piav txog ntawm txoj kev uas peb siv thiab pub luag saib tej ntaub ntawv li cas. Peb yuav piav tej kev siv thiab kev muab rau luag siv li cas thiab yuav ua piv xwv kom koj to taub meej. Peb kuj piav tsis tau tas txhua yam kev siv thiab cia luag saib. Tiamsis tag nrho tej kev uas peb siv thiab cia luag saib yuav muaj nyob hauv tej nqi nram no.

Siv Txog Kev Kho Mob. Peb yuav siv koj tus menyuam tej ntaub ntawv coj los pab kev kho nws tus mob. Qhov no txhais tau hais tias peb yuav cia cov neeg sib koom tes pab saib koj tus menyuam cov ntaub ntawv xws li: Kws Kho Mob, cov tu, cov saib tej khoom siv rau koj to menyuam, cov tub kawm ntawv ua Kws Kho Mob los sis tej tug neeg ua hauj lwm saib koj tus menyuam hauv lub tsev kho mob no los kuj tau.  Piv xam li, koj tus menyuam raug kho los ntawm ib tug Kws Kho Mob hauv Charlie Mitchell lub Tsev Kho Mob Me thiab nws tau xa koj tus menyuam mus kho hauv lub Tsev Kho Mob kho txoj kev ua pa. Tus Kws Kho Mob hauv Charlie Mitchell Lub Tsev Kho Mob me yuav tau qhia tej yam nyob hauv koj tus menyuam cov ntaub ntawv kom nws thiaj yuav pab tau koj tus menyuam, xws li tej tshuaj muab rau koj tus menyuam noj, kev tshawb nrhiav, thiab xoo fais fab.  Tej zaum peb yuav qhia tej yam hauv koj tus menyuam cov ntaub ntawv rau tej tug uas tsis nyob hauv lub Tsev Kho Mob tiam sis nws yuav tsum tau tej ntawv ntawd kom thiaj li yuav pab muab txoj kev kho tom qab koj tus menyuam tawm hauv Tsev Kho Mob lawm. Cov no yog cov Kws Kho Mob thiab lwm cov neeg.

Siv Txog Kev Them Nqi. Peb yuav siv koj tus menyuam tej ntaub ntawv thiab cia luag saib rau thaum lub caij peb sau nqi them tej uas peb tau pab kho muab rau koj. Piv xam tias, tej zaud kuj tsim nyog qhia txog ntawm thaum koj tus menyuam raug phais kom koj li pakasphai (health plan) thiaj li them tus nqi kho lossis thim nyiaj rov tuaj rau koj los kuj muaj. Tej zaum peb kuj yuav tau qhia rau koj lub Pakasphai (health plan) txog ib txog kev kho koj tus menyuam seb lawv puas kam them tus nqi kho.

Siv Khiav Dej Num Kho Mob. Peb yuav siv koj tus menyuam tej ntaub ntawv los pab peb ua hauj lwm kom zoo thiab kom koj tus menyuam yuav txais kev tu zoo. Piv xam li, peb yuav siv tej ntaub ntawv saib txoj kev kho thiab seb peb cov neeg tau ua hauj lwm zoo li cas.  Tej zaum peb kuj yuav muab koj tus menyuam tej ntaub ntawv piv rau luag tej ntaub ntawv los kuj muaj thiab muab piv rau lwm cov Tsev Kho Mob seb peb lub Tsev Kho Mob yuav tsum muaj tej kev kho twg ntxiv, tej yam peb tsis yuav, thiab tej kev kho mob twg zoo dua los kuj muaj thiab. Thiab tej zaum peb yauv cia cov Kws Kho Mob, cov tu, cov saib xyuas tej koom kho, cov tub kawm ntawv ua Kws Kho Mob thiab lwm cov neeg ua hauj lwm kom lawv yuav kawm tau ntxiv mus lawm yav tom ntej. Thiab tej zaum peb yuav siv tej ntaub ntawv no nrog lwm cov Tsev Kho Mob tej ntaub ntawv thiab muab piv kom seb peb ua hauj lwm li cas thiab seb peb yuav ua li cas kom peb ua zoo txuas ntxiv.

Pab Yus Nco Qhov Teem Caij. Peb yuav siv thiab cia luag saib koj tej ntaub ntawv coj los qhia koj hais tias koj tus menyuam muaj ib qho teem caij (na maim) tuaj txais ib txog kev kho los sis ib txog kev tu hauv lub Tsev Kho Mob.

Lwm Txoj Kev Kho. Tej zaum peb yuav siv koj tej ntaub ntawv qhia koj txog lwm yam kev kho los sis kev pab uas koj xav paub txog.

Kev Pab Kev Kho Neeg Raug Mob. Tej zaum peb kuj siv tau koj tej ntaub ntawv qhia koj txog ntawm kev pab kev kho uas ntshe koj xav paub txog.

Thov Nyiaj Siab Dawb. Tej zaum peb yuav siv koj tej ntaub ntawv thov koj seb koj puas muaj nyiaj uas koj xav pub rau lub Tsev Kho Mob txoj kev khiav hauj lwm ntxiv mus yav tom ntej. Tej zaum peb yuav cia lwm cov koom haum saib koj cov ntaub ntawv uas pab peb hu thov nyiaj siab dawb thiab. Yog koj tsis xav kom lub Tsev Kho Mob thov nyiaj siab dawb, thov sau ib tsab ntawv qhia rau Tus Saib Xyuas Kev Ceev Ntaub Ntawv Cia ntawm Cov Menyuam Lub Tsev Kho Mob, uas muaj chaw nyob li no 9300 Valley Children's Place, Mail Stop PC 21, Madera, California 93636-8762.

Lub Tsev Kho Mob Phau Ntawv Qhia. Tej zaum peb yuav muab koj tus menyuam lub npe sau rau hauv peb phau ntawv qhia npe vim nws yog ib tug txais kev tu hauv peb lub Tsev Kho Mob. Tej yam nyob hauv phau ntawv qhia npe yog koj tus menyuam lub npe, nws nyob qhov twg hauv lub Tsev Kho Mob, nws nyob li cas ( xws li, zoo me ntsis, zoo). Peb yuav sau qhia tias koj tus menyuam ntseeg kev cai ntuj twg, tiam sis tsuas cia cov xibhwb saib xwb. Dua li cov xibfwb, ces peb tsuas qhia tej yam no rau cov neeg tuaj nug peb txog koj tus menyuam tuav nws lub npe. Yog koj hais qhia rau peb, peb yauv tsis muab koj tus menyuam lub npe sau rau hauv phau ntawv qhia npe los sis peb yuav muab tej yam koj xav kom peb muab tshem, rho tseg.

Tej zaum peb muaj tej kev pab los ntawm tej neeg ua hauj lwm dawb tuaj nrog tu koj tus menyuam. Cov neeg no yuav paub hais tias koj tus menyuam tau mus pw Tsev Kho Mob. Tej zaum tej neeg pab dawb no yog cov ntawm peb lub koom haum pab dawb.

Tej Tug uas Pab Tu lossis Them Koj Tus Menyuam Nqi Kho. Tej zaum peb yuav tso koj tus menyuam cov ntaub ntawv rau nws tus sawv cev saib. Yog koj tsis pom zoo hais qhia rau peb kom ua ntej tso. Yog koj tsis sau ntawv qhia rau peb, peb kuj qhia tau rau koj tsev neeg thiab tej phooj ywg txog koj tus menyuam txoj kev nyob zoo li cas lawm thiab qhia tias koj tus menyuam puas pw Tsev Kho Mob. Tsis tas li ntawd xwb, tej zaum peb cia ib tug saib xyuas kev pab rau tej kev vuab tsuab kom nws thiaj qhia tau koj tsev neeg tias koj tus menyuam nyob li cas, thiab nws nyob qhov twg.

Tej kev Tshawb NrhiavKho Mob. Yog tias tsim nyog ua mas, peb muab taus koj tus menyuam tej ntaub ntawv coj los pab luag tej kev tshawb nrhiav kho mob.  Txoj cai hauv Teb Chaws hais tias koj yuav tsum tso cai cia peb muab koj tej ntaub ntawv no rau cov khiav kev tshawb nrhiav thiaj tau; tsis tas li ntawd, txoj cai hauv Teb Chaws no kom peb xub thov koj seb koj puas txaus siab txais kev kho uas nrog txoj kev tshawb nrhiav thiab kom peb muab koj tej ntaub ntawv ceev cia kom luag tsis txhob paub.

Ua Kom Raws Txoj Cai Cia Luag Saib Koj Tej Ntaub Ntawv. Peb yuav cia luag saib koj tus menyuam tej ntaub ntawv yog hais tias txoj cai hais kom peb ua. Xws li qhia nws tej ntaub ntawv rau cov nom tswv hauv lub Koom Haum uas saib xyuas txoj kev kho mob hauv lub teb chaw no. Tej zaum yog Medicare los sis Medicaid hais kom peb cia lawv saib koj tus menyuam cov nrog lwm cov neeg cov ces peb yuav tsum ua raws li.  Yog hais tias xam hais kom peb cia lawv saib koj tus menyuam tej ntaub ntawv ces peb kuj yuav ua raws li lawv hais.

Tivthaiv ibyam Uas Hem Phem Heev. Peb qhia tau luag txog tej yam xwm raug mob yog hais tias peb xav tias yuav tseg tau tej teeb meem loj rau tej tug neeg los sis cov pejxeem. Tej ntaub ntawv yuav raug qhia rau tug uas yuav tseg tau tej teeb meem xwb.

Pub Dawb Yus tej siab, ntsws, plab, plawv thiab qaij tawv. Thaum koj tus menyuam tuag, yog koj txaus siab ua ib tug uas xub tso cai muab nws tej siab, ntsws, plab, plawv rau luag siv, tej zaum peb thiaj li muab koj tej ntaub ntawv rau tej Koom Haum uas saib xyuas tej kev muab siab, ntswv, plab, plawv los sis saib xyuas tej yam xws li qhov muag los sis tej nqaij tawv sib pauv los sis lub Koom Haum tuav kev pauv siab, ntsws, plab, plawv thiaj li yuav khaws tau tej ntawd cia.

Txoj Kev Kho Mob rau Laj Mej Pej Xeem. Tej zaum peb cia luag saib koj tus menyuam cov ntaub ntawv rau cov pej xeem kev kho mob. Tsuas yog koj tso cai thiaj li yuav qhia tau los sis txoj cai hais kom qhia thiaj tau. Tej yam ntawd yog raws li nram qab no:

 • Yuav kom tshem los sis ceev tau tej kab mob, es cov pej xeem thiaj tsis raug mob los xiam hoobkhab, peb thiaj qhia txog kev mob kis sib deev, mob ntswg os, mob ej (HIV) thiab ntau yam kev mob ntxiv.
 • Ceeb toom rau nom tswv txog cov yug los thiab cov tuag.
 • Ceeb toom rau nom tswv txog txoj kev ntaus los sis tsis quav ntsej cov menyuam, cov laus thiab cov muaj hnub nyoog uas tu tsis tau tus kheej.
 • Ceeb toom seb nyob li cas thaum noj cov tshuaj los sis tej teeb meem thaum siv lwm yam khoom yuav ua tsim los yuam kev. Qhia neeg txog tej khoom uas lawv hais kom thim rov qab xa mus rau lawv uas cov neeg tab tom siv vim ntshai yus raug mob.
 • Kom qhia tus neeg uas tej zaum tau raug tej kab mob los sis yuav raug los sis yuav ua kom luag tej tau kis kab mob.
 • Kom qhia rau cov nom tswv yog hais tias peb ntseeg tau tias tug neeg ntawd tau raug ntaus los sis tsis tu zoo zoo.

Tej Yam Saib Xyuas Kev Kho Mob Yuam kev. Tej zaum peb yuav cia ib lub Koom Haum uas saib xyuas kev kho mob yuam kev los saib koj tej ntaub ntawv raws li txoj cai. Tej yam kev nrhiav luag kev txhaum no muaj raws li nram no: kev saib ntaub ntawv, kev tshawb nrhiav luag kev txhaum, kev soj xyuas, kev kuaj, thiab txoj kev xyuam saib cov neeg muaj laisxees puas ua raws li txoj cai ntawd.

Kev Rau Txim Rau Neeg Txhaum. Peb yuav cia luag saib koj tus menyuam tej ntaub ntawv yog hais tias muaj tej yam pov thawj uas tsim nyog siv los pab rau txim rau neeg txhaum, xws li:

 • Pab lawv paub txog los sis nrhiav tau ib tug uas tej zaum tau ua txhaum txoj cai, ib tug neeg txhaum plaub, cov neeg ua povthawj, tus neeg uas raug tej teeb meem, los sis tug neeg uas tau pawv mus los sis tej tug uas paub txog tej kev txhaum cai.
 • Pab cov nom tswv hauv teb chaws no tej Lub Koom Haum uas soj xyuas peb txoj kev yoog lawv uas tswj kev muab neeg cov ntaub ntawv ceev cia tseg; los sis
 • Coj los ceeb toom tej tug txhaum txoj cai thaum muaj tej teeb meem loj.

Cov Kws Kho Mob uas Soj Xyuas Tim Li Cas Tus Neeg Raug Tuag, Cov Kws Kho Mob Kuaj, thiab Tej Tug Neeg uas Coj Tej Tsev Txias. Tej zaum peb tso koj tus menyuam tej ntaub ntawv rau cov Kws Kho Mob soj xyuas txoj kev tuag ntawm ib tug neeg, thiab rau cov Kws Kho Mob kuaj kev tuag. Tej zaum peb yuav tsum ua li no vim rau qhov tsim nyog peb saib seb tus neeg uas tuag yog leej twg thiab seb vim li cas nws ho tuag. Tej zaum peb kuj cia cov coj tej tsev txias paub txog tej yam nyob hauv koj tus menyuam tej ntaub ntawv kom lawv thiaj li yuav ua tiav lawv txoj num.

Txoj Kev Tiv ThaivLub Teb Chaws No thiab Kev Tshawb Nrhiav Ntau Yam. Tej zaum peb yuav tso koj tej ntaub ntawv rau cov nom tswv yog tias lawv muaj cai thiab yuav pab tau lawv paub txog tej yam tiv thaiv lub tej chaw no thiab yuav pab lawv txog lwm yam ntxiv.

Kom Tiv Thaiv Tus Paj Tham hauv lub Teb Chaw No thiab Lwm Leej Lwm tus. Tej zaum peb kuj tso tau koj tus menyuam tej ntaub ntawv no rau nom tswv kom lawv thiaj li yuav tiv thaiv tau tus Pab Tham hauv lub teb chaw no, lwm cov neeg tseem ceeb los sis lwm lub teb chaw cov nom tswv los sis pab cov nom tswv pib ib txog kev soj xyuas.

Neeg Raug Txim. Yog tias koj tus menyuam yog ib tug neeg raug txim uas nyob hauv tsev loj faj uas txais kev qhuab qhia los sis yog ib tug uas muaj tej tub ceev xwm niaj hnub saib xyuas nws, ces peb yuav qhia rau lawv txog tej yam nyob hauv nws tej ntaub ntawv. Tej yam no yuav tsum ua (1) kom pab tu tus menyuam qhov mob taus; (2) kom ceev cia tseg tau koj tus menyuam txoj kev nyob zoo thiab kev nyob tsis ntshai los sis lwm cov neeg txoj kev nyob zoo thiab tsis ntshai; (3) los sis pab ceev cia tseg tej Koom Haum uas saib koj tus menyuam.

Tej Txoj Cai uas Koj Tuav

Txoj Kev Tso Cai. Txawm yog tias tej ntaub ntawv yog Cov Menyuam Lub Tsev Kho Mob Hauv Plawv California li los tej yam nyob hauv tej ntaub ntawv ntawd yog koj thiab koj tus menyuam li. Peb tsuas yuav siv thiab cia luag saib tej ntaub ntawv no tau raws li tej sijhawm uas peb tau sau nyob hauv tsab ntawv tshaj xov no txawm yog koj tsis tau sau ntawv tso cai rau peb. Tiam sis peb yuav tsis siv tej ntaub ntawv no ua lwm yam uas peb tsis tau hais nyob hauv daim ntawv no yog koj tsis xub sau ntawv tso cai rau peb ua ntej. Yog tias koj tau tso cai rau peb siv tej ntaub ntawv no koj muaj cai lub sijhawm twg los tau rov qab pauv siab kom peb txhob siv.

Koj Muaj Cai Saib thiab Luam. Koj muaj txoj cai saib thiab luam tau koj tej ntaub ntawv los pab koj txiav txim txog koj tus menyuam txoj kev raug tu tabsis koj yuav tau xub them nqi. Feem ntau, peb kam tso tej ntawv no uas yog tej ntawv hauv Tsev Kho Mob thiab cov ntawv sau nqi, tiamsis tej zaum tsis kam tso cov ntawv hais txog kev vwm. Yog koj xav saib los sis tau ib daim ntawv luam txog tej yam xwm txheej no, koj yuav tsum sau ntawv tuaj qhia tias koj xav tau tej ntawd. Tej zaum peb yuav hais kom koj them tus nqis luam tej ntawv no thiab tus nqi xa tuaj rau koj. Tej zaum peb kuj tsis pom zoo muab tej ntawv no rau leej twg li. Yog ua li ntawd peb yuav sau ntawv tuaj qhia koj vim li cas peb ho tsis kam muab tej ntawv uas koj xav tau rau koj thiab qhia kom koj paub tias yuav ua li cas kom peb rov xav dua tshiab.

Koj Muaj Cai Kho los sis Ntxiv Rau. Yog koj xav tias tej yam hais txog koj tus menyuam tsis yog lawm los sis tsis muaj txhiaj txhua, koj yeej qhia tau rau peb kom peb muab rho tawm los tau. Koj muaj txoj cai thov kom peb muab tej yam ntawv lwv mus yog hais lub Tsev Kho Mob no khaws cia tej ntawd. Peb muaj cai tsis pom zoo muab tej ntawv lwv yog hais tias koj tsis muab sau tuaj thov los sis koj tsis muaj ib lub ntsiab lus uas txaus peb lub siab txog yog vim li cas koj xav muab lwv. Thov nco tias txawm yog peb txais koj lo lus thov lawm los, peb tsis tas yuav muab tej ntawv lwv ntawm koj tus menyuam tej ntawv ceev tej xwm txheej hauv Tsev Kho Mob.

Koj Muaj Cai Paub Tias Leej Twg Tau Saib Tej Ntaub Ntawv. Koj muaj txoj cai thov kom peb muab ib daim ntawv sau qhia tias leej twg tau saib koj tus menyuam tej ntaub ntawv. Qhov no yuav qhia tias peb tau cia leej twg saib koj tus menyuam tej ntaub ntawv pes tsawg zaus. Qhov no kuj yuav sau qhia hnub twg uas peb tau cia luag saib koj tus menyuam cov ntawv, lawv lub npe los sis lub Koom Haum twg uas tau saib.  Tab sis peb kuj tsis kam qhia koj yog tias tos uas lawv saib koj tus menyuam ntawv muaj li nram no: kev qhia kom paub kho, txoj kev them nyiaj los sis kev tu kom zoo, qhia nyob hauv peb lub Tsev Kho Mob, qhia rau txoj kev tiv thaiv ntawm lub tejchaw no, qhia rau cov uas koj twb tso cai rau thiab tej uas peb qhia koj tim ntsej tim muag.

Thaum koj thov yuav tej no, koj yuav tsum qhia lub caij twg uas koj xav tau ntawd, tsis pub tshaj 6 lub xyoo thiab tsis pub paub ua ntej lub 4 hlis ntuj hnub tim 14, 2003. Thaum koj thov, qhia peb tias koj xav kom peb muab cov xwm no rau koj li cas (xws li ua ntaub ntawv, los sis xa ua ntawv fais fab.)  Thawj daim ntawv uas koj xav tau yuav yog dawb xwb ntawm thawj thawj 12 lub hlis. Ces cov ntawv tom qab ntawd peb yuav yuav tus nqi thiaj muab tej ntawd rau koj. Peb yuav qhia koj paub tias tus nqi yuav yog pes tsawg kom koj thiaj yuav muaj sijhawm txiav txim tias tsis yuav los thiab.

Koj Muaj Cai Thov Txwv Luag Tsis Pub Paub. Koj muaj txojcai thov kom txwv koj tus menyuam cov ntaub ntawv uas peb siv los sis qhia luag txog koj tus menyuam txoj kev kho, kev them, los sis kev tu kom zoo. Koj muaj txoj cai txwv kom txhob qhia rau cov uas xyuas koj tus menyuam los sis cov uas pab them tus nqi Tsev Kho Mob xws li ib tug ntawm koj tsev neeg los sis ib tug phooj ywg. Peb kuj muaj cai tsis ua raws li koj lo lus thov. Yog peb pom zoo, peb yuav ua raws li koj thov. Tiam sis yog muaj tej yam teeb meem loj ces peb yuav tsum siv cov ntaub ntawv kom pab kho koj tus menyuam. Nyob hauv tej qho tseem ceeb twg, hauv qab kev cai lij choj, Children’s Hospital thov hwm txoj kev txwv tshwj xeeb tsis pub qhia cov lus paub tawm mus rau pajkas phais them nqi khomob yog tias tau them tag nrho rau qhov kev ua dejnum thiab rho hauv hnab tshos them los ntawm tus neegmob

Koj Muaj Cai Thov Tsis Pub Luag Paub Txog Peb Kev Sib Tham. Koj muaj txoj cai thov kom peb tham nrog koj txog tej yam kho mob raws li koj lub siab nyiam thiab lub siab xav. Xws li, koj thov tau kom peb tham nrog koj nram koj txoj hauj lwm xwb los sis sau ntawv tuaj qhia koj xwb.

Koj Muaj Cai Txais Thov Peb Luam Tsab Ntawv Tshaj Xov No Rau Koj. Koj muaj txoj cai tau daim ntawv no.  Koj yeej nug tau peb kom peb muab ib daim ntawv no rau koj txhua lub sijhawm. Txawm yog koj twb thov peb xa ib txog is-mej rau koj los xij, koj tseem muaj cai txais yuav ib daim ntawv kiag uas qhia txog tej yam xwm no.
Koj txais tau daim ntawv no hauv peb qhov website

Hais Lus Tsis Txaus Siab

Yog koj ntseeg tau tias luag txhaum koj lossis koj tus menyuam tej txoj cai, koj sau ntawv tuaj hais txog tej yam xwm ntawd los tau. Thaum koj hais koj cov lus yws txog tej yam koj tsis nyiam, thov tham nrog Tus Saib Xyuas Kev Ceev Ntaub Ntawv Cia ntawm Cov Menyuam Lub Tsev Kho Mob (Children's Hospital Central California Privacy Officer), 9300 Valley Children's Place, Mail Stop PC 21, Madera, California 93636-8762, tus xov tooj (559) 353-5660, Ismej (Email) PrivacyOfficer@childrenscentralcal.org. Tag nrho cov lus hais txog tej yam koj tsis nyiam yuav tsum muab sau rau hauv ib tsab ntawv xa tuaj xwb.

Koj sau tau koj cov lus txog tej yam koj tsis nyiam mus rau Pawg Tuav Ntawv Txog Txoj kev Kho Mob thiab Kev Pab Neeg Ntawm Lub Teb Chaws A-melikas hauv lub hoob kas pab neeg txoj cai los tau. Koj yuav tsum sau ntawv yws xwb thiaj txais. Peb yuav tsis ua pauj rau koj yog koj sau koj cov lus txog tej yam koj tsis nyiam.

Yog Xav Tau Luag Teb Txuas Ntxiv

Yog tias koj xav ua raws li tej yam muaj hauv tsab ntawv tshaj xov no uas qhia txog koj txoj cai los sis xav tau lus teb ntxiv txog koj txoj cai, koj tham tau nrog Tus Saib Xyuas Kev Ceev Ntaub Ntawv Cia ntawm Cov Menyuam Lub Tsev Kho Mob (Children's Hospital Central California Privacy Officer), 9300 Valley Children's Place, Mail Stop PC 21, Madera, California 93636-8762, tus xov tooj (559) 353-5660, Email PrivacyOfficer@childrenscentralcal.org.

9300 Valley Children’s Place
Madera, California 93636
T: 559.353.3000

Cov Kws Lij Choj Tau Saib Xyuas Lawd, Lub 1 hlis ntuj hnub tim 14, 2003